Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي


2a14beb1aee2d71c6fecb12f25c690f7_XL.jpg

احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان


الف.اساتید و دانشجویان، در صورتی که با قصد اقامت ده روز یا بیشتر،در محل درس و تدریس یا خوابگاه می مانند:

-مراجع محترم تقلید:برای این گونه افراد،نماز تمام و روزه صحیح است.

ملاحظه1:در صورتی که تصمیم جدی بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی ،به ذلیلی تصمیم برگشت به وطن یا مسافرت دیگر داشته باشند،نماز و روزه آنها تا زمانی که در محل اقامت هستند،کامل خواهد بود.

ملاحظه2:محاسبه ده روز از ساعت رسیدن به محل اقامت و تصمیم به ماندن تا حداقل همان ساعت در روز یازدهم(معادل 240ساعت)است. و اگر شب به محل اقامت رسیده باشند از صبح روز بعد تا غروب روز دهم محاسبه می شود.


ب.اساتید و دانشجویان، در صورتی که کمتر از ده روز در محل درس و تدریس یا خوابگاه می مانند:


-امام خمینی(ره):

نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.مقلدان ایشان باید با توجه به فتوای مراجع تقلید زنده خود در مساله بقابر میت،عمل کنند


-آیت الله خامنه ای:

اساتید و دانشجویان بورسیه و مامور به تحصیل که دارای حقوق دریافتی می باشند،اگر در کمتر از ده روز حداقل یک بار بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند،نمازشان در    محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است.

اما سایر دانشجویان که در کمتر از ده روز رفت و آمد می کنند،بنابر احتیاط واجب نماز را جمع (هم تمام و هم شکسته)بخوانند همچنین روزه را در سفر بگیرند و در وطن نیز قضا کنند؛البته در این احتیاط واجب دانشجویان می توانند به فتوای مجتهد دیگر که دارای شرایط رجوع است و نماز را کامل و روزه را صحیح می داند،عمل نمایند.


آیات عظام بهجت(ره)،صافی،فاضل(ره)و نوری:

اساتید و دانشجویان،اگر در کمتر از ده روز،حداقل یک بار،بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و در این وضعیت،تا مدتی ادامه داشته باشد{بنابر نظر آیات عظام صافی،نوری:سه ماه؛آیت الله بهجت:دو ماه؛آیت الله فاضل:یک ماه}کثیر السفر محسوب می شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه صحیح است.


-آیت الله مکارم:

1.کسانی که یکی از سه حالت زیر را داشته باشند،کثیرالسفر محسوب می شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است.

الف.در هفته حداقل سه روز در رفت و آمد یا در محل تحصیل باشند و این برنامه حداقل دو ماه ادامه داشته باشد؛

ب.شنبه به محل تحصیل برود و پنجشنبه به وطن برگردد و این برنامه حداقل 45 روز ادامه داشته باشد؛

ج.شنبه تا پنج شنبه (غیر از جمعه)هر روز در رفت و آمد باشندو این برنامه حداقل 30 روز ادامه داشته باشد.

2.کسانی که دو سال یا بیشتر و هر سال حدود سه-چهار ماهدر محل تحصیل یا تدریس و خوابگاه اقامت داشته باشند،آنجا در حکم وطن آنهاست و تا ادامه این وضعیت همواره نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.{در بین راه نماز شکسته است.}


آیت الله سیستانی:

1.کسانی که حداقل سه روز در هفته و یا ده روز در ماه {اگر چه به طور پراکنده}در رفت و آمد باشند و یا در محل تحصیل باشند و این برنامه برای مدتی {به طور مثال شش ماه در یک سال و یا حداقل سه ماه در چند سال تحصیلی}ادامه یابد، کثیرالسفر محسوب می شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است.

2.کسانی که سه سال یا بیشتر  هر سال 15 روز در ماه و یا 6 ماه در سال در محل خوابگاه و تحصیل اقامت داشته باشند، آنجا در حکم وطن آنهاست و تا ادامه این وضعیت همواره در محل تحصیل،نمازشان کامل و روزه شان صحیح است{در بین راه نماز شکسته است}توجه1

احکام شروع سفر تحصیلی اساتید و دانشجویان

آیت الله خامنه ای:

اساتید و دانشجویان بورسیه و مامور که حقوق دریافتی دارند،در سفر اول و دوم نمازشان شکسته است و نباید روزه بگیرند و از سفر سوم نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.


آیات عظام صافی، فاضل(ره)و نوری:

در سفر اول نمازشان شکسته است و نباید روزه بگیرند و از سفر دوم نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.


آیت الله بهجت(ره):

اگر فاصله محل تحصیل بیش از 45 کیلومتر باشد از همان سفر اول نماز کامل و روزه صحیح است.


آیت الله مکارم:

سه یا چهار روز سفر اول را احتیاط کنند یعنی نماز را هم کامل و هم شکسته بخوانند و روزه بگیرند و بعد هم قضا کنند.البته در روزهای بعد نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.اما اگر هر روز در رفت و آمد باشند یا قصد اقامت ده روزه کنند، از همان روز اول نماز و روزه شان کامل است .{مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.}


آیت الله سیستانی:

دو هفته اول شروع سفر احتیاط کنند.{مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.}توجه 2

احکام شروع مجدد سفر بعد از اقامت ده روزه در وطن(مثل تعطیلات یا مرخصی)

مراجع عظام(به جز عظام بهجت(ره)و سیستانی):

کسانی که کثیر السفر باشند و در زمان تعطیلات بیش از ده روز در وطن بمانند در اولین سفر بعد از اقامت در وطن نمازشان شکسته است و روزه نمی توانند بگیرند.ولی در رفت و آمد های بعدی کمتر از ده روز نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.


آیت الله بهجت(ره):

اگر فاصله محل تحصیل بیش از 45 کیلومتر باشد از همان سفر اول نماز کامل و روزه صحیح است.مگر اینکه دو ماه پی در پی در وطن اقامت داشته باشد که در این صورت در دو هفته اول شروع سفر باید احتیاط شود {مقلدین ایشان در این احتیاط می توانند به مرجع دیگری رجوع کنند.}

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی

اداره مشاوره و پاسخ

www.porseman.org

www.porsemani.ir

 

​​ ​​ ​​