Skip Ribbon Commands
جست زدن به محتواي اصلي


 معرفی معاونت آموزشی​

 

وظایف و اقدامات

 

• نظارت دقیق بر اجرای اصول کلی برنامه های آموزشی 
 
• اداره کلیه امور آموزشی واحد 
 
• تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی در چهارچوب کلی نظام دانشگاه و نظارت برحسن اجرای آن
 
• مطالعه و ارائه پیشنهادهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به امور آموزشی در چهارچوب کلی نظام دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن 
 
• نظارت بر تمامی امور مربوط به دانشجویان در زمینه های تحصیلی ، مالی و فردی یا خانوادگی به منظور شناخت وسیع شرایط آنها و حمایت و هدایت دانشجویان
 

 
• بررسی و مطالعه مشخصات وشرایط فردی و اجتماعی دانشجویان به منظور شناخت همه جانبه و مشکلات آنها اعم از تحصیلی ، اجتماعی و رفاهی و کوشش در دستیابی به راه حل های مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات 

 

• جلب همکاری مقامات دانشگاه اعم از آموزشی و غیر آموزشی به راه حل های مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات 
 
• بهره گیری از مساعدتهای عمومی و اختصاصی در جهت بر طرف کردن مشکلات دانشجویان 

 

 
• حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه در امور دانشجویان از طریق اعمال نظارت مستقیم 
 
• بررسی و تایید پیشنهادهای مربوط به خدمات دانشجویی در واحدهای سازمانی تحت سرپرستی و انطباق آنها با امکانات واحد و ضوابط و مقررات جاری 
 
• شرکت در کمیته های انضباطی در مورد مسائل انضباطی دانشجویان

 

  
 

 ساختار سازمانی معاونت آموزشی

• اداره کل امور آموزشی
• اداره امتحانات
• اداره برنامه ریزی آموزشی 
• اداره هیات علمی
• مرکز رایانه آموزش
• خدمات آموزشی

 

​​ ​​ ​​